2020

  1. Phi Manh Kien, Nguyen Ha Thanh, Ngo Xuan Bach, Vu Tran, Nguyen Le Minh, Tu Minh Phuong. Answering Legal Questions by Learning Neural Attentive Text Representation. In Proceedings of the 28th International Conference on Computational Linguistics (COLING), pp. 988–998, Barcelona, Spain (Online), December 2020.
  2. Ngo Xuan Bach, Dang Hoang Long, Tu Minh Phuong. Recurrent Convolutional Networks for Session-based Recommendations. Neurocomputing, Volume 411, pp. 247-258, 2020. (SCIE, Q1, IF 4.072)
  3. Ngo Xuan Bach, Phan Duc Thanh, Tran Thi Oanh. Question Analysis towards a Vietnamese Question Answering System in the Education Domain. Cybernetics and Information Technologies, Volume 20, Number 1, pp. 112-128, 2020.  (Scopus, Q2, IF 0.88)
  4. Nguyen Thi Thanh Thuy, Ngo Xuan Bach, Tu Minh Phuong. Leveraging Foreign Language Labeled Data for Aspect-Based Opinion Mining. In Proceedings of the IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies, Ho Chi Minh City, Vietnam, April 2020.
  5. Nguyễn Thị Thanh Thủy, Đặng Bảo Chiến, Triệu Khương Duy, Ngô Xuân Bách, Từ Minh Phương. Phân loại quan hệ tham chiếu trong văn bản pháp quy. Tạp chí Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2020.